Algemene voorwaarden webshop

Flowerpower Yoga & Sieraden

Artikel 1 – Verkoper

Bedrijfsnaam: Flowerpower Yoga
Adres: Nieuwstraat 20B, 8011TP Zwolle, Nederland
Email:info@flowerpower-yoga.nl
KVK: 62645161

Flowerpower Yoga is een onderdeel van PartyMoveZ. En hieronder verder vermeldt als Flowerpower.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Flowerpower. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.flowerpower-yoga.nl
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Flowerpower behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Flowerpower erkend.

Artikel 3 – Gegevens

3.1 Indien u een bestelling plaatst bij Flowerpower dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Flowerpower. Flowerpower houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
3.2 Flowerpower respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen Flowerpower en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Flowerpower in behandeling is genomen.
4.2 Flowerpower behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Artikel 5 – Afbeeldingen en specificaties

5.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Flowerpower gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 – Prijzen

6.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
6.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s

Artikel 7 – Betaling
7.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens de bestelprocedure.
7.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
7.3 In geval van uitblijven van betaling of het ongedaan maken van een betaling door de klant/consument wanneer de bestelling reeds is verstuurd naar en voor de klant/consument, is Flowerpower gerechtigd administratieve kosten ter hoogte van 10 euro in rekening brengen aan de klant.

Artikel 8 – Levering

8.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
8.2 Bestellingen die via iDeal betaald zijn, worden binnen 2 tot 4 werkdagen geleverd. Bij bankoverschrijving kan het wat langer duren. Zodra het geld binnen is wordt de bestelling verstuurd.
8.3 Aan de leveringsplicht van Flowerpower zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Flowerpower geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 9 – Garanties

9.1 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Flowerpower) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Flowerpower door een e-mail te sturen naar info@flowerpower-yoga.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 5 dagen na levering aan Flowerpower te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
9.2 Flowerpower zal het volledige aankoopbedrag incl. verzendkosten van heenzending terugstorten nadat zij het product heeft terug ontvangen. Verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper.
9.2 Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Flowerpower, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Flowerpower niet gelieerd is.
10.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
10.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
10.4 U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor slechts informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is dus verboden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Flowerpower is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
11.2 Flowerpower is niet aansprakelijk voor allergieën of andere aandoeningen die zijn ontstaan door en / of na het dragen van de sieraden.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Flowerpower is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Flowerpower alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 Flowerpower behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Flowerpower gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien Flowerpower bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.